Svenska Trädföreningen
Place: Stockholm 10 April 2024

TRAQ

Tree Risk Assessment Qualification

TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification

English version

Assessment of risk trees is something that is becoming more and more common in the management of trees. For tree managers, consultants and arborists, it is therefore important to know the factors that influence whether a tree should be classified as a risk-tree and the actions that can be taken to reduce the risk.

TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) is a system for tree risk assessment. The course is owned and controlled by the ISA.

More information about TRAQ can be found here:

https://www.isa-arbor.com/Credentials/ISA-Tree-Risk-Assessment-Qualification

___________________________________________________________________________________________

Prerequisites

To be able to attend the course ISA requires that the participant has knowledge and written proof of that knowledge within at least four of the five areas listed below.

 • A basic knowledge and comprehension of tree biology, especially as it relates to basic tree anatomy, wood structure and function, and wood decay
 • The knowledge to identify the major tree species in the local area
 • A fundamental knowledge of arboricultural practices, including pruning and tree support systems
 • The knowledge to assess tree health and diagnose biotic and abiotic disorders common to trees in the local area
 • A basic understanding of soil science and local soil conditions

For more information see: https://www.tradforeningen.org/en/events-2/traq/

___________________________________________________________________________________________

Course content

To be able to pass the test it is important to read the literature and study the glossary. Being familiar with the words in beforehand increases the chances of passing the course. The course, the literature and the written test is all in English.

It is a three day course, where the first two days is focusing on teaching how TRAQ works. The third day you will be finishing the course with a test. After you pass the test you become TRAQ-qualified.

Hours

 • Day 1: 09.00 AM – 4.00 PM
 • Day 2: 08.00 AM – 4.00 PM
 • Day 3: 08.00 AM – 12.00 PM

Course fee

 • 7000 SEK for members of ISA and the Swedish Chapter
 • 7500 SEK for members of the Swedish Chapter
 • 8800 SEK for nonmembers
 • 4400 SEK for re-exam

All prices excluding VAT. The fee includes tea/coffee and lunch on days one and two and tea/coffee on day three. The fee also includes ISA’s TRAQ book and exercise book, which are sent to you after the course registration is closed.

Course leader

Don Picker is an arborist and climbing and tool expert with many years of experience in investigations and risk assessment of trees.

___________________________________________________________________________________________

Retake of the exam

For those who have previously taken the course and need to retake the exam, you can do this during the last day of the course. Registration for this is done through regular registration on this page.

___________________________________________________________________________________________

Location Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, 115 21 Stockholm
Language English
Confirmation The course is confirmed 30 days before the start of the course. Therefore, do not book travel or accommodation until you have received confirmation that the course will be cancelled.
Last date for registration 9/3*
Last date for cancellation 9/3**


*Subsequent registration is subject to availability.

**In case of late cancellation, the full amount will be charged. Refunds/credits in case of late cancellation are only approved with a medical certificate.Cancellation must be sent to info@tradforeningen.org.

TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification

Svensk version

Bedömning av riskträd är något som blir vanligare och vanligare vid förvaltande av träd. Som exempelvis trädförvaltare, konsult och arborist är det därför viktigt att veta vilka faktorer som påverkar om ett träd ska klassas som ett riskträd, samt vilka åtgärder som går att göra för att minska riskerna.

Sedan en tid tillbaka finns TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification), som är ett system för bedömning av riskträd. TRAQ är framtagen av ISA (International Society of Arboriculture).

Mer information om TRAQ finns här:

https://www.isa-arbor.com/Credentials/ISA-Tree-Risk-Assessment-Qualification

___________________________________________________________________________________________

Förkunskaper

För att kunna gå kursen ISA krävs att deltagaren har kunskaper och skriftliga bevis på dessa kunskaper inom minst fyra av de fem områden som anges nedan:

 • En grundläggande kunskap och förståelse för trädbiologi, särskilt när det gäller grundläggande trädanatomi, trästruktur och funktion samt träförfall.
 • Kunskapen att identifiera de stora trädarterna i det lokala området.
 • En grundläggande kunskap om trädodlingsmetoder, inklusive beskärning och trädstödssystem.
 • Kunskapen för att bedöma trädhälsa och diagnostisera biotiska och abiotiska sjukdomar som är vanliga för träd i det lokala området.
 • En grundläggande förståelse för markvetenskap och lokala markförhållanden.

För mer information, se: https://www.tradforeningen.org/vara-arrangemang/traq/

___________________________________________________________________________________________

Kursinnehåll

För att klara kursen är det viktigt att läsa igenom litteraturen och studera ordlistan noggrant. Genom att kunna orden innan kursen ges större möjligheter att kunna tillgodogöra sig kursen. Hela kursen inklusive den skriftliga tentamen är på engelska. Se https://www.tradforeningen.org/vara-arrangemang/traq/

Kursen pågår under tre dagar där de två första dagarna har fokus på hur TRAQ fungerar innan kursen avslutas under dag tre med ett test. Efter avklarat test blir man TRAQ-kvalificerad.

Tider

 • Dag 1: 09.00-16.00
 • Dag 2: 08.00-16.00
 • Dag 3: 08.00-12.00

Kursavgift

 • 7000 kr för medlemmar av Svenska Trädföreningen och ISA
 • 7500 kr för medlemmar av Svenska Trädföreningen
 • 8800 kr för icke medlemmar
 • 4400 kr omprov

Alla priser exklusive moms.

I avgiften ingår fika och lunch dag ett och två samt fika dag tre. I avgiften ingår även ISA’s TRAQ-bok och övningsbok som skickas till er efter att kursanmälan stängt.

Kursledare

Don Picker är arborist samt klättrings- och verktygsexpert med en mångårig erfarenhet av utredningar och riskbedömning av träd.

___________________________________________________________________________________________

Omprov

För dig som tidigare gått kursen och behöver göra omprov kan du göra detta under kursens sista dag. Anmälan för detta görs genom ordinarie anmälan på denna sida.

___________________________________________________________________________________________

Plats Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, 115 21 Stockholm
Förkunskapskrav Ja, se https://www.tradforeningen.org/vara-arrangemang/traq/
Språk Engelska.
Bekräftelse Kursen bekräftas 30 dagar innan kursstart. Boka därför inte resa eller boende förrän ni fått en bekräftelse att kursen kommer att bli av.
Sista datum för anmälan 9/3*
Sista datum för avanmälan 9/3**

*Efteranmälan sker i mån av plats.
**Vid sen avanmälan debiteras hela beloppet. Återbetalning/kreditering vid sen avanmälan godkänns endast med läkarintyg. Avanmälan måste skickas till info@tradforeningen.org.

Plats: Stockholm 10 April 2024

TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification

Vill du se fler datum?

Se alla kommande evenemang

Fler datum

Vill du veta mer?

Läs ännu mer om TRAQ – Tree Risk Assessment Qualification

Läs mer

Frågor & Svar

Dessa är de vanligaste frågorna som gäller evenemanget.

Exempelvis trädförvaltare, konsult och arborister.

Kursen pågår under tre dagar där de två första dagarna har fokus på att lära er hur TRAQ fungerar innan kursen avslutas under dag tre med ett test. Efter avklarat test blir man TRAQ-kvalificerad.

Den behöver förnyas vart 5e år.