Svenska Trädföreningen

Hej medlem, du är viktig!

Engagera dig!

Svenska Trädföreningen är en stark och aktiv förening med många medlemmar, men ingen förening fungerar utan dess medlemmars engagemang. Du är viktig!

Nedan förklarar vi lite mer kring hur föreningen fungerar och hur du på olika sätt kan engagera dig!

Styrelsen

Styrelsearbete är det mest tidskrävande och vi har sex till åtta möten per år. Möten sker främst digitalt, men vi har minst tre fysiska möten om året. Som aktiv i styrelsen är man också en del av en kommitté (se nedan). Inför styrelsemöten har man ofta olika uppgifter som skall beredas innan mötet samt att man skall sätta sig in i mötets punkter genom att läsa alla bilagor, och vid behov även skicka in bilagor till de punkter man är engagerad i. Möteslängden varierar allt från två dagar till två timmar.

För att arbeta i styrelsen krävs att man blir invald under föreningens årsmöte, vilket sker efter att valberedningen gått igenom samtliga kandidater.

Kommittéer

Sedan en tid tillbaka arbetar föreningen i kommittéform. Det innebär att en mindre grupp har ansvaret för några av frågorna som berör föreningen. Kommittéerna består av två medlemmar från styrelsen där en är ordförande och en vice ordförande för kommittén. Resterande medlemmar väljs in av dessa två personer. Kommittéerna har löpande möten, men minst ett möte mellan varje ordinarie styrelsemöte.

Vi välkomnar engagemang från alla och när vi nu jobbar i den här formen kan det vara lättare för dig att engagera dig i vårt arbete i stort eller smått.

De olika kommittéerna är:

  • Medlemskap och översättningsarbeten
  • SM i Trädklättring
  • Standarder och forskning
  • Trädbladet
  • Utbildning och arrangemang
  • Ekonomi

Ekonomi

Här tas alla budgetar fram och följs upp, både för verksamheten och olika projekt. Kommittén ser till att föreningens ekonomiska medel sköts på ett bra sätt.

Medlemskap och översättningsarbete

Jobbar med medlemskapsfrågor, hur håller vi kvar i våra medlemmar och hur blir vi fler. Eftersom föreningen är en del av ISA så arbetar de även med att översätta en del av deras arbete samt andra skrifter som är relevanta för branschen och våra medlemmar.

SM i trädklättring

Huvuduppgiften är att arrangera SM i trädklättring en gång om året samt se till att föreningen representeras i EM och VM. Kommitteen handhar och är även behjälplig i klätterrelaterade frågor.

Standard och forskning

Här bereds ansökningar om bidrag/ekonomiska medel till olika forskningsprojekt och standardarbeten.

Trädbladet

Uppgiften här är inte att skriva det utan att sätta samman det och samverka med förlaget och artikelförfattarna. Vill man skriva i trädbladet så går det jättebra att bara göra det.

Utbildning och arrangemang

Ser till att vi har ett relevant kursutbud, utbildningar och certifieringar. Arrangemang så som Träddagarna finns här.

Andra sätt att engagera sig!

Vill man engagera sig i lite mindre skala så finns bland annat följande alternativ.

  • Skriva en eller flera artiklar för trädbladet. Har du deltagit i en kurs eller ett arrangemang som är relevant för branschen? Skriv om det!
  • Ställa upp som volontär i SM eller vid ETW-certifiering.
  • Delta i standardarbete eller som referens till ett arbete.
  • Hjälpa till med översättningar.

Om du känner att du vill bidra är du varmt välkommen att kontakta oss.

info@tradforeningen.org