Svenska Trädföreningen

Stadgar

Svenska Trädföreningens stadgar.

Stadgar

Föreningens stadgar finns att ladda ner som PDF längs ner på sidan men finns även återgivna nedan:

 

 • 1 Föreningens namn

Föreningens namn och firmanamn är Svenska Trädföreningen. Föreningens namn förkortas ST. Vid internationella kontakter är föreningens namn Swedish Tree Association.

 • 2 Föreningens syfte

Svenska Trädföreningen ska arbeta för att stärka kompetensen kring trädfrågor, främst inom branschen, men även för samhället i stort. Kunskapsspridning från föreningen ska vara baserad på erfarenhet och vetenskapliga grunder.

Svenska trädföreningen är en oberoende förening som ska förhålla sig neutralt till enskilda sakfrågor och endast anföra allmänt vedertagna och evidensbaserad fakta.

 • 3 Medlemskap

Person, företag, organisation eller förening som är intresserad av föreningens syfte kan bli medlem. Medlem ska följa föreningens stadgar och riktlinjer. Medlemskap inträder när medlemskapet är betalt och avslutas när medlemsavgiften inte längre är betalad eller om medlem uteslutits.

Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen.

 • 4 Medlemsavgift

Medlem ska betala medlemsavgift. Avgiften och tidsperioden för medlemskap bestäms av årsmötet.

 • 5 Medlemsmöten

Föreningen håller årligen ett ordinarie medlemsmöte (årsmöte). Andra medlemsmöten hålls då styrelsen anser det lämpligt eller då minst tio procent av föreningens medlemmar kräver det. Begäran om medlemsmöte ska ske skriftligen till ordförande, mötet ska genomföras inom två månaders och kallelse skickas senast 2 veckor innan mötet.

 • 6 Rösträtt

Varje medlem har en röst vid medlemsmöten. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Vid lika röstetal fäller lotten avgörandet.

Medlem som inte kan delta vid röstning får ge fullmakt till annan medlem. Närvarande medlemmar får endast inneha en fullmakt vardera.

 • 7 Styrelse

Person som är medlem i föreningen kan väljas till styrelsen. Styrelsen består av sex ledamöter, varav en ordförande och en kassör, samt sex suppleanter. Styrelsen konstituerar sig och fördelar styrelsens uppgifter inom sig.

Ledamöter väljs av årsmötet för en mandattid av högst två år. Suppleanter väljs av årsmötet för en mandattid av högst ett år och som ersättare för en specifik ledamot.

Mandatperioden för styrelsen bör avpassas så att inte alla styrelsemedlemmar byts samtidigt.

Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.

Vid val och omröstning inom styrelsen har varje ledamot en röst. Suppleant äger rösträtt endast som ersättare för ordinarie ledamot. Vid lika röstetal bordläggs om möjligt frågan till nästa möte, annars utförs lottning.

Styrelsen kan adjungera medlem till styrelsemöte, adjungerad har yttranderätt men inte rösträtt.

Om ordförande anser det nödvändigt kan beslut i brådskande fråga tas per capsulam. Beslut fattas om minst hälften av styrelsens ledamöter bifaller förslaget och beslutet ska föras in i nästkommande styrelseprotokoll.

 • 8 Styrelsens åliggande

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår. Styrelsen ska omhänderta föreningens löpande angelägenheter samt förvalta föreningens medel.

Styrelsen ska skicka ut kallelser till medlemsmöten.

Inför årsmötet ska styrelsen sammanställa verksamhetsberättelse, utarbeta förslag till budget och medlemsavgifter samt inhämta och sammanställa medlemsmotioner.

Styrelsen ansvarar för att verkställa beslut fattade på medlemsmöten, samt att driva föreningen mot dess syfte och vision.

Styrelsen ska sända föreningens räkenskaper och protokoll till revisorerna minst tre veckor före årsmötet.

 • 9 Valberedning

Valberedningen består av minst två ledamöter, vilka väljs på årsmötet. Valberedningen utser själva ordförande och kan själva adjungera personer till valberedningen.

Valberedningen ska efter bästa förmåga hitta ledamöter och suppleanter som speglar föreningens medlemmar.

 • 10 Firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma.

 • 11 Föreningens verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår ska vara 1 september till och med 31 augusti.

 • 12 Revision

Vid årsmötet utses två revisorer. Revisorerna utser själva ordförande och kan själva adjungera personer till sitt arbete. Det åligger revisorerna att granska föreningens verksamhet och räkenskaper och att årligen framlägga revisionsberättelse. Det åligger även revisorerna att löpande följa styrelsens arbete.

 • 13 Årsmötet

Kallelse till årsmöte ska ske senast tre veckor innan mötet. Kallelsen ska vara skriftlig med uppgift om dagordning, tid och plats.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärende förekomma:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordning
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av budget och medlemsavgift
 11. Personval
 12. Tillsättande av valberedning
 13. Val av revisorer
 14. Motioner som varit styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet
 15. Övriga ärenden som uppförts på föredragningslista
 16. Mötets avslutande

 

 • 14 Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.

Ändringen ska vid båda mötena bifallas av minst 3/4 av de närvarande.

 • 15 Upplösning

Upplösning kan endast ske genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten - med minst en månads mellanrum - varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.

Upplösningsbeslutet ska vid båda mötena bifallas av minst 3/4 av de närvarande. När beslut om upplösning fattas, ska beslut samtidigt fattas om hur föreningens tillgångar ska användas. Tillgångarna ska användas på ett sätt som främjar föreningens syften.