Svenska Trädföreningen

i-Tree

i-Tree

Svenska Trädföreningen har varit del av projektet i-Tree Sverige, som var ett flerårigt forskningsprojekt som bedrevs av SLU. Projektets slutrapport går att ladda ner här och vi har även en FAQ som kommer uppdateras fortlöpande.

Ladda ner slutrapporten för i-Tree Sverige här!

Vad är i-Tree Eco

i-Tree är en hel uppsättning program (bland annat i-Tree Canopy, i-Tree Hydro och i-Tree Design) och en beskrivning av de olika programmen finns i denna publikation. Texten nedan och materialet på denna hemsidan beskriver endast i-Tree Eco

Trädens positiva egenskaper för städerna består bland annat av att de renar luften och skapar välbehövliga grönytor för stadens invånare, de tar upp dagvatten, reducerar temperaturen under varma dagar och ökar attraktionskraften för fastigheter som finns nära trädbevuxna områden. Träden bidrar därmed även ekonomiskt och möjliggör inte bara till att skapa ett bra liv för stadens människor, utan även att städerna hushåller med resurser.

i-Tree Eco är ett amerikanskt dataprogram som tagits fram av US Forest Service för att kunna ekonomiskt beräkna trädens ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor och detta in även inkludera biologiska och kulturhistoriska värden. i-Tree fokuserar däremot endast på de ekosystemtjänster som går att mäta rent monetärt, såsom hur mycket dagvatten som stannar i trädens kronor och som därmed inte behöver renas i reningsverken. Andra exempel på ekosystemtjänster som i-Tree mäter är lagring av koldioxid, upptag av partiklar och minskade nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter.

Det som är speciellt intressant med programmet är att det helt bygger på vetenskapligt publicerade studier. Alla uppgifter har därmed granskats av andra forskare innan de har implementerats i programmet, vilket ger i-Tree än större trovärdighet än om uppgifterna endast tagits fram just för uppbyggandet av i-Tree. Utöver vetenskapliga studier som bland annat visar hur dagvatten och partiklar som ett träd tar upp bygger beräkningarna även på lokala uppgifter kring bland annat dagslängd, temperatur, nederbörd, stadsgränser m.m. Dessa uppgifter, tillsammans med formlerna och uppgifter kring träden gör det därmed möjligt att beräkna hur mycket träden, rent ekonomiskt, bidrar med ekosystemtjänster.

Fler frågor om i-Tree Eco? Kolla in vår FAQ

Vad är i-Tree Canopy?

Tack vare finansiering från Svenska Trädföreningen har nu gratisprogrammet i-Tree Canopy uppdaterats och det går därmed att använda programmet för att få en uppskattning av hur mycket ekosystemtjänster som träden bidrar med, helt utan att behöva göra något fältarbete!

Programmet använder Google Maps och det enda som behövs för att genomföra undersökningen är att man vet stadens gränser, resten gör man med hjälp av Google Maps.

Stadens yttre gränser behöver vara i ArcGIS-format med koordinatsystemet WGS 1984. Om ni inte kan få fram denna fil är det bara att klicka på Define Project Area och då själv rita ut gränserna. Tänk bara på att ni måste klicka mitt i den utritade ytan så att denna går från röd till blå innan området är klart. Programmet slumpar sedan ut punkter inom avgränsningarna. För varje punkt ska man ange on punkten hamnat på ett träd eller om det är något annat (Non-Tree). Vanligtvis kommer det att krävas runt 1500–2000 punkter innan det går att få fram ett tillfredsställande resultat. För Malmö stad tog det ungefär en dag att genomföra mätningen med i-Tree Canopy och det visade sig då att Malmö har en krontäckningsgrad på 22,2%. Hur säkert resultat som ni vill ha är upp till dig som användare, men oftast brukar det räcka med en säkerhet på +-1 till 1,5%.

Så, varför blir det inte helt säkert? Detta beror på att detta bara är ett slumpvis urval, vilket också är metodens stora svaghet. Då i-Tree Canopy endast är en stickprovsundersökning kommer den aldrig kunna ge dig ett definitivt svar, utan det finns alltid en variation. Som ett exempel kan resultatet varierar mellan 30,1% till 36,9% med 1000 punkter, trots att standardvariationen är 1,5%. Av denna anledning brukar man använda en tidigare genomförd studie om man vill följa utvecklingen av trädkronstäckningen i en stad.

När det sedan gäller att mäta ekosystemtjänsterna så utgår i i-Tree Canopy ifrån i-Tree Eco (för mer information, se ovan) och de undersökningar som redan genomförts i Sverige. Det betyder att i-Tree Canopy utgår ifrån hur mycket ekosystemtjänster som en viss trädkronstäckning, enligt i-Tree Eco, visat sig ha i Sverige. Därmed går det enkelt att extrapolera detta när i-Tree Canopy används.

Än så länge är det endast möjligt att använda i-Tree Canopy på detta sätt i USA, Storbritannien och Sverige, vilket visar hur långt fram vi i Sverige är!

Material att ladda ner

Allt material, förutom slutrapporten har utvecklats av www.tradkonsult.se

Länkar

Results of the London i-Tree Eco Project https://kingscrossenvironment.files.wordpress.com/2016/12/2890-forest_report_pages.pdf

i-Tree eco manualer https://www.itreetools.org/support/resources-overview/i-tree-manuals-workbooks

Beskrivning av de olika programmen https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/61514