Svenska Trädföreningen

Sök pengar

Sök pengar

Svenska trädföreningen vill stötta kunskapsutveckling kring stadsträd. Genom de medel som trädföreningen delar ut önskar vi stimulera till både kompetensutveckling och kunskapsförmedling i frågor kring exempelvis säkerhet och klättring, artval, ståndort och växtförutsättningar, plantering och skötsel av stadsträd. Detta innefattar både skötsel av befintliga trädbestånd och nyanläggningar.

Vad kan medel användas till:

Medel kan delas ut till flera olika typer av aktiviteter som främjar diskussion och kunskap kring stadsträd. Medel kan användas till utveckling av nya koncept, initiativtagande till möten, workshops, seminarier och diskussionsfrämjande forum likväl som till försök för att främja utvecklingen av kunskap.

Vem kan söka:

Alla yrkesgrupper är välkomna att inkomma med ansökan.

Du som är medlem i Svenska trädföreningen och har en idé kring träd som du vill testa, ett möte som du vill anordna, eller en aktivitet som du vill bjuda in till är välkommen att söka medel till stöd för genomförande.

När kan du söka:

Ansökningar för belopp upp till 5 000 kr kan lämnas in löpande. Ansökningar kommer att behandlas av styrelsens arbetsgrupp och svar utlämnas inom två månader mellan perioden 1 september och 1 juni.

För summor större än 5 000 kr kan ansökningar lämnas in vid 2 tillfällen under året, 15 april och 15 oktober . Svar på ansökan kommer att lämnas ut inom 3 månader efter sista inlämningsdatum.

Riktlinje för medlens storlek:

 • Möten finansieras sällan med mer än 5 000 kr.
 • Föreningen har tidigare stöttat forskningsprojekt med 25–50 000 kr, men högre bidrag är möjliga.

Vad ska ansökan innehålla:

Ansökan får maximalt bestå av 2 A4-sidor, och ska innehålla följande:

 1. Titel, med typ av aktivitet presenterad.
 2. Bakgrund och syfte med aktiviteten.
 3. Eventuella metoder för genomförande av aktiviteten (framför allt relevant vid ansökan om forskningsmedel).
 4. Förväntade resultat av aktiviteten.
 5. Plan för kommunikation av resultaten.
 6. Tidsplan.
 7. Kort CV för den/de involverade.
 8. Budget, inklusive totalbudget för aktiviteten och om budgeten är inkl. eller exkl. moms.
 9. Kontaktuppgifter, inklusive en namngiven person till företaget eller person som pengarna ska betalas ut till, samt om denna har F-skatt eller inte.

Motprestation

Du ska redovisa hur medel från Svenska Trädföreningen har spenderats och på vilket sätt aktiviteten har genomförts. Du ska också sammanställa de viktigaste resultat som din aktivitet resulterade i. Detta ska ske senast två månader efter projektets slutdatum. I de fall som föreningen finner det relevant, ser vi gärna att aktiviteten resulterar i en notis eller artikel i trädbladet. Om det gäller ett större projekt, kan du komma att bli tillfrågad om att presentera dina resultat under Träddagarna. Vid bidrag till forskning och utvecklingsprojekt, ska föreningens deltagande synliggöras i relevant rapportering.

Kontaktuppgifter och insändande av ansökan

Alla frågor och den färdiga ansökan skickas till info@tradforeningen.org