Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

i-Tree

i-Tree

Svenska Trädföreningen har varit del av projektet i-Tree Sverige, som var ett flerårigt forskningsprojekt som bedrevs av SLU. Projektets slutrapport går att ladda ner här och vi har även en FAQ som kommer uppdateras fortlöpande.

Ladda ner slutrapporten för i-Tree Sverige här!

Vad är i-Tree Eco

i-Tree är en hel uppsättning program (bland annat i-Tree Canopy, i-Tree Hydro och i-Tree Design) och en beskrivning av de olika programmen finns i denna publikation. Texten nedan och materialet på denna hemsidan beskriver endast i-Tree Eco

Trädens positiva egenskaper för städerna består bland annat av att de renar luften och skapar välbehövliga grönytor för stadens invånare, de tar upp dagvatten, reducerar temperaturen under varma dagar och ökar attraktionskraften för fastigheter som finns nära trädbevuxna områden. Träden bidrar därmed även ekonomiskt och möjliggör inte bara till att skapa ett bra liv för stadens människor, utan även att städerna hushåller med resurser.

i-Tree Eco är ett amerikanskt dataprogram som tagits fram av US Forest Service för att kunna ekonomiskt beräkna trädens ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor och detta in även inkludera biologiska och kulturhistoriska värden. i-Tree fokuserar däremot endast på de ekosystemtjänster som går att mäta rent monetärt, såsom hur mycket dagvatten som stannar i trädens kronor och som därmed inte behöver renas i reningsverken. Andra exempel på ekosystemtjänster som i-Tree mäter är lagring av koldioxid, upptag av partiklar och minskade nedkylnings- och uppvärmningskostnader av fastigheter.

Det som är speciellt intressant med programmet är att det helt bygger på vetenskapligt publicerade studier. Alla uppgifter har därmed granskats av andra forskare innan de har implementerats i programmet, vilket ger i-Tree än större trovärdighet än om uppgifterna endast tagits fram just för uppbyggandet av i-Tree. Utöver vetenskapliga studier som bland annat visar hur dagvatten och partiklar som ett träd tar upp bygger beräkningarna även på lokala uppgifter kring bland annat dagslängd, temperatur, nederbörd, stadsgränser m.m. Dessa uppgifter, tillsammans med formlerna och uppgifter kring träden gör det därmed möjligt att beräkna hur mycket träden, rent ekonomiskt, bidrar med ekosystemtjänster.

Fler frågor? Kolla in vår FAQ

Material att ladda ner

Allt material, förutom slutrapporten har utvecklats av www.tradkonsult.se

Länkar

Results of the London i-Tree Eco Project https://kingscrossenvironment.files.wordpress.com/2016/12/2890-forest_report_pages.pdf

i-Tree eco manualer https://www.itreetools.org/support/resources-overview/i-tree-manuals-workbooks

Beskrivning av de olika programmen https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/61514


Notice: Undefined property: PLL_Cache_Compat::$options in /var/www/clients/tradforeningen.org/html/wp-content/plugins/polylang/integrations/cache/cache-compat.php on line 38