Svenska Trädföreningen

Framgångsrik träd- och buskanvändning i utmanande växtmiljöer

En kurs om att värdera växternas olika funktioner för att skräddarsy för ekosystemtjänster i stadsrummet.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar där den första delen handlar om flera utmanande typsituationer i urbana miljöer och växter som klarar dessa. Kursens andra del spenderas delvis utomhus där vi tittar på befintliga typsituationer och diskuterar möjliga lösningar utifrån önskad funktion.

Exempel på typsituationer som behandlas under kursen:

  • Hårdgjord stadsmiljö
  • Regnbäddar/biofilter
  • Bjälklag

Under dagen diskuteras även hur vi kan värdera dels enskilda växter, dels hela vegetationskoncept utifrån olika funktioner och hur dessa kan förstärka önskade ekosystemtjänster. En kurs om att arbeta platsspecifikt och att kombinera inhemskt och exotiskt växtmaterial för en långsiktigt hållbar urban grönska!

Detta är en kurs för växtanvändaren i den stora såväl som den lilla skalan.

Framgångsrik träd- och buskanvändning i utmanande växtmiljöer i tiden

Här ser du alla passerade evenemang genom åren