Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Åtgärdsprogram

för särskilt skyddsvärda träd

Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd – Uppdaterad åtgärdstabell 2021-2025

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper är ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, och även de övriga sex ekosystemrelaterade miljökvalitetsmålen. Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper bidrar även till att uppnå Aichimål 12 inom Konventionen för biologisk mångfald som handlar om att senast 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus och mål 15, delmål 15.5 i de Globala målen för hållbar utveckling om att hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

Under 2004 fastställdes det första åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd (Höjer & Hultengren 2004) vilket omfattade perioden 2004–2009. Åtgärdsprogrammet reviderades efter de erfarenheter som genererades under arbetets gång och 2011 fastställdes ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2012–2016. Under 2017 utvärderades programmet av Calluna AB (Toftegaard m.fl. 2018). Åtgärdsprogrammet bedömdes ha varit framgångsrikt men i behov av nya insatser. År 2018 beslutade Naturvårdsverket att programmet skulle förlängas till 2023 samt att de kortsiktiga målen och åtgärdstabellen skulle uppdateras. Nya kortsiktiga mål, ändringar i definition och vision har tagits fram av Länsstyrelsen i Västmanlands län i samverkan med berörda län och aktörer. Vid fastställelse av uppdaterad åtgärdstabell revideras tidigare beslut och programmet förlängs till 2025.

Programmet beskriver fem trädmiljöer som bedöms vara särskilt viktiga att prioritera inom ramen för bevarandeplanering och vid genomförande av skötselåtgärder: grova och gamla ekar, gårdsmiljöer, parker och kyrkogårdar, alléer och andra vägnära träd samt hamlade träd. Åtgärdsprogrammets mål och åtgärder riktar sig i första hand till berörda offentliga aktörer. Övriga aktörers bidrag är mycket viktiga för genomförandet av programmet och arbetet genomförs även fortsättningsvis i samverkan med markägare, markägarnas organisationer, skogsbrukets aktörer, ideella organisationer och andra berörda.

Rapporten innehåller mål samt en kortfattad presentation av angelägna åtgärder under 2021−2025 för att de skyddsvärda trädens bevarandestatus i Sverige ska kunna förbättras. Åtgärderna samordnas mellan olika intressenter, vilket får till följd att kunskapen om och förståelsen för de skyddsvärda trädens värde ökar. Förankring av förslagen till åtgärder har skett genom samråd med berörda aktörer.