Svenska Trädföreningen

Rätt träd för rätt plats och funktion

Rätt träd för rätt plats och funktion

Mängder av ekosystemtjänster som dagens, och inte minst framtidens, städer är beroende av för att nå en hållbar stadsutveckling är kopplade till deras trädbestånd. Insikten om trädens betydelse för städerna har uppdagats såväl internationellt som i Sverige, med bland annat ökade budgetar för trädplanteringar som följd. Flera av ekosystemtjänsterna är tydligt kopplade till stora, välmående och äldre träd. Små nyplanterade träd har en mycket sämre förmåga att leverera de allra flesta av dessa ekosystemtjänster jämfört med större individer. Därför är det av allra största vikt att vi vårdar städernas bestånd av äldre träd samtidigt som de nya träd som vi planterar måste få rätt förutsättningar, så att de med tiden har möjlighet att utvecklas till stora och välmående träd. Idag tvingar man ofta in träd i situationer de inte riktigt kan hantera och därmed kan de aldrig komma att utvecklas till stora, vitala och gamla träd. I många fall är det helt enkelt ett, just för den platsen, felaktigt växtmaterial som har använts. Dessutom använder vi i Sverige, och i Skandinavien, en mycket begränsat palett av växtmaterial, där ett fåtal arter står för huvuddelen av städernas trädbestånd vilket innebär stora risker ifall dessa överanvända arter drabbas av allvarliga sjukdomar eller insektsangrepp med enorma trädförluster som resultat.

Denna studiedag kommer belysa det forskningsarbete som de senaste 10 åren genomförts vid SLU Alnarp och Göteborgs Botaniska Trädgård med målsättningen att identifiera olika trädarters kapacitet att växa i städernas varierande växtmiljöer – från den lummiga parken till den karga gaturefugen. Forskningsprojekten som kommer att presenteras är samarbeten mellan SLU Alnarp, Göteborgs Botaniska Trädgård, Lancaster University och Sheffield University i England och Cornell University i USA, där målsättningen har varit att skapa en tydlig vägledning till varför vissa arter är bättre lämpade än andra att växa i exempelvis gatumiljöer – en guidning som kommer att minska riskerna för att trädarter hamnar i situationer de inte har kapaciteten att växa i. Utifrån denna sammanställning ökar möjligheterna att träd i framtiden kommer att planteras i miljöer där de kan utvecklas till stora friska individer, och därmed leverera viktiga och nödvändiga ekosystemtjänster. Studiedagen kommer inkludera presentation av en stor andel trädarter som idag har en mycket marginell användning i stadsmiljöer, men som har kapaciteter och förmågor som gör att de är mycket lämpliga till att berika stadens trädbestånd med och därmed också reducera eventuella förluster ifall en farsot skulle slå mot trädbeståndet.

Kursledare

Henrik Sjöman är Forskare och lärare vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och Vetenskaplig intendent på Göteborgs Botaniska Trädgård.

Kostnad

  • Medlem i Svenska trädföreningen: 3 500 kr. (exkl. moms)
  • Ej medlem i Svenska trädföreningen: 4 000 kr.  (exkl. moms)

I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika och lunch.

Rätt träd för rätt plats och funktion i tiden

Här ser du alla passerade evenemang genom åren