Information in English is found here >>

Svenska Trädföreningen är stolta att kunna anordna SM i trädklättring. Tävlingen går under ISA:s paraply och är därför kvalificerande till EM och VM. Grundtanken med tävlingen är att vi som yrkesutövande ska mötas, dela erfarenheter och jobba för att höja säkerheten i vår bransch.

Var och när?

Årets värdkommun är Eskilstuna och stadsparken som ligger vackert vid ån som välkomnande slingrar sig genom staden.
Google maps: https://goo.gl/maps/y5Q6rCjkDQ42
Tävlingen hålls den 19 och 20 maj. Registrering och gearcheck för de tävlande är fredag den 18 maj.
Volontärer och domare registreras när de anländer, uppsök tävlingsledningen.
Detaljerat schema kommer längre fram i vår.

Hur går tävlingen till?

Under lördagen tävlar alla i fem delmoment som speglar den klättrandes arboristens arbetsdag. De tävlande blir indelade i grupper som håller ihop under hela dagen. Grupperna kommer att vara blandade med erfarna och mindre erfarna klättrare. Alla moment poängbedöms och vid dagens slut, kvalificerar sig de med högst poäng till söndagens final, Masters’ challenge. Här får finalisterna göra upp i en större utmaning, med mer tid till sitt förfogande. Utmaningen poängbedöms och vid dagens slut har vi våra svenska mästare i dam och herrklass.

För mer information om de olika momenten, besök ISA:s hemsida: http://www.itcc-isa.com/about/eventdescriptions/events

Nyhet för i år är att vi byter ut Footlock mot Ascent Event. På fredagen har vi en kort workshop för att bekanta oss med reglerna. Här får de som vill prova på eventet i förkortad form visa upp hur de tänker använda sin utrustning för domarna så att tävlingen löper smidigt och vi inte får några onödiga diskvalificeringar.

Det är viktigt att du är bekant med reglerna, för att få en så rolig och rättvis upplevelse som möjligt. I regelboken står även mycket information om vilken utrustning som är godkänd. Ta dig tid att läsa igenom hela boken.

Regelbok: http://www.itcc-isa.com/Portals/0/Docs/ITCC-Rules-2017.pdf

Anmälan

Länk till anmälan för tävlande: https://goo.gl/forms/fr7bSY1o3AoX66OL2

Anmälan öppnar den 12:e februari och stänger den 20:e april

Kostnaden för medlemmar i Svenska Trädföreningen och/eller ISA är 1000kr och för icke medlemmar är det 1200kr. När du har anmält dig får du en faktura som ska betalas inom 30 dagar men senast den 7 maj. Efter 30 dagar skickas fakturan vidare till inkasso.
Väljer man att hoppa av fram till och med den 30:e april blir man endast debiterad 250kr för administrativa avgifter. Efter den 30:e april återbetalas endast 500kr vid sjukdomsfall eller liknande.
Lunch och fika ingår för den eller de tävlingsdagar man deltar samt middag med en öl eller ett glas vin under lördagens fest.

Vem kan tävla?

Man ska vara förtrogen med att klättra i träd samt kompetent att använda den säkerhetsutrustning som krävs. Man ska även ha god kunskap om träd så man kan ta sig fram på ett säkert sätt, utan att skada träden eller utsätta sig själv eller annan för fara. Om ni ej är för oss kända sedan tidigare, kan dokumentation på relevant utbildning krävas eller vitsord från tillförlitlig källa.
Känner du dig osäker om du vill vara med och tävla så kan vi varmt rekommendera att du ställer upp som volontär. Då får man vara med där det händer och får goda möjligheter att knyta kontakter i branschen. Läs längre ner under volontärer.
Det finns en damklass och en herrklass. Det finns även en rookieklass.

Max antal deltagare: 50st.
Vi lämnar plats åt 8 rookieklättrare och 5 utländska klättrare. Fler utländska klättrare kan antas i mån av plats.

Utrustning

Den klätterutrustning som ni vill använda kommer kontrolleras av tävlingsledningen. Det är därför viktigt att ni själv kontrollerar den innan ni kommer med den till gearcheck. Är ni osäkra om er utrustning håller måttet eller är kompatibel i den konfiguration ni tänker använda den, ska ni i första hand söka information hos produktens producent. Känner ni er fortfarande tveksamma efter ni har varit i kontakt med producenten, kan ni mejla tävlingsledningen. Vi kommer svara i mån av tid. Utrustning som inte håller måttet kommer att sättas i karantän under tävlingen.
Innan ni kommer till gearcheck skall utrustningsformuläret vara ifyllt. Är det inte det hamnar ni sist i kön.
Din utrustning skall även vara väl rengjord och i god ordning.
Även i år godkänner vi endast CE-märkta Ropewrench i enlighet med ISA:s rekommendation.
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/Docs/Advisory_CE_RopeWrench_ETCC.pdf

Utrustningsformulär:
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/docs/2017ITCCGearCheckForm.pdf

Vad du kan förvänta dej vid gearcheck:
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/docs/rules_Equipment_2016GearCheckInstructions.pdf

Volontärer och domare

Länk till anmälan för volontärer och domare:
https://goo.gl/forms/IkeZvCwKgFpxFNzp2

Som volontär är du med där det händer. För att genomföra tävlingen behöver vi ett stort antal volontärer. Det glädjer oss att Hvilan utbildning ställer upp med sina elever ur arboristklassen. Givetvis behöver vi fler volontärer och gärna med erfarenhet. Vi behöver hjälp främst under lördagen. Vi behöver även hjälp under onsdag till fredag med att rigga och klättra igenom träden för att se om allt fungerar. Som volontär blir du bjuden på lunch och fika under de dagar du hjälper till. Du är självklart också bjuden på lördagens fest där det ingår middag och ett glas drickbart.
Vi behöver nio domare under lördagen och fem domare under söndagen. Här behöver vi folk med tidigare erfarenhet från tidigare tävlingar. Antingen har du dömt tidigare, tävlat eller varit med som volontär i några år.
Ni får givetvis mat under ert engagemang och ni blir bjudna på lördagens fest.

Bra grejer att känna till

Parkering: Vi hänvisar i nuläget till staden allmänna parkeringsmöjligheter. Det är nära till flertalet parkeringshus.

Boende: För att vara garanterad ett boende under tävlingen rekommenderar vi att boka hotellrum så snart som möjligt. Det finns flera hotell som ligger nära tävlingsplatsen.

Tider: Håll utkik efter detaljerat schema som läggs upp här.

Festen: Mer info om lördagens fest kommer senare.

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Arrangörer

Frederik Pettersson
Mattias Moritz


Resultat SM 2017


Swedish Tree Climbing Competition 2018

This competition is an ISA approved event and therefore qualifying for the European and world Championships. The basic idea of the competition is that the arborist community meet, share experiences and work to improve safety in the industry.

Where and when?

This year's competition will be held in the town of Eskilstuna, in the city park which lies next to the beautiful stream that runs thru the town.
Google maps: https://goo.gl/maps/y5Q6rCjkDQ42
The contest will be held on 19th and 20th of May. Registration and gear check for the contestants is Friday, May 18th.
Registration for Volunteers and judges will be whenever they arrive.
A detailed schedule will be released further on in the spring.

How does the contest work?

On Saturday, the contestants will be competing in five events that reflect the daily work of an arborist. The contestants will be divided into groups that stay together the whole day. The groups will be a mix with experienced and less experienced climbers. All the events are scored and at the end of the day those with the highest score will qualify to the Masters' Challenge. This is a much more challenging event, with more time at the climbers disposal. The challenge is scored by three or five judges and at the end we will have our Swedish champion in the women's and men’s class.

For more information about the different events, visit the ISA's website: http://www.itcc-isa.com/about/eventdescriptions/events

This year we have replaced Footlock event with the Ascent event. On the friday before the competition we will organize a short workshop where you can get familiar with this new event. You will be able to run a trial version of the event to show the judge that your equipment works and is appropriate for this event, so you won't risk being disqualified on competition day.

It is important that you are familiar with the rules, to get the most out of your competition. The rulebook also contains information about the equipment that is approved. Take some time to read through the whole book.

Rulebook:
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/Docs/ITCC-Rules-2017.pdf

Registration

Link to competitors registration: https://goo.gl/forms/fr7bSY1o3AoX66OL2

Registration begins the 12 of February and closes on 20 of April.

The fee for members of the Swedish chapter (Svenska trädföreningen) and/or an ISA membership is 1000 sek and for non-members it is 1200 sek. Once you have registered you will receive an invoice to be paid within 30 days but as latest 7th of may. After 30 days, the invoice is sent on to debt collection.
If you choose to cancel your registration until April 30th you will only be charged 250 sek for administrative fees. After April 30th you will only be refunded 500 sek in an event of illness.
Lunch and refreshments are included during competition days you participate in. Dinner is included with a complimentary beer or glass of wine at the Saturday night party.

Who can compete?

You should be familiar with tree climbing, as well as able to use the safety equipment required. You should also have good knowledge of trees so you can get around safely, without damaging the trees or expose you or anyone else to danger. If you are unknown to us we can require relevant documentation of your training or a testimonial from a reliable source.
If you are unsure about competing, we recommend that you sign up as a volunteer. Then you get to be where the action is and in the same time you can make valueable contacts in the industry. Read further down for volunteers sign up.
The competition is divided in a women’s, a men’s and a rookie class.

Maximum participants: 50.
We leave 8 positions for rookie climbers and 5 foreign climbers. More foreign climbers will be accepted as far as space allows.

Equipment

The climbing equipment you want to use will be checked before you start the competition. It is therefore important that you check it before you bring it to the gear check. If you are unsure if your equipment is up to standard and is compatible in the configuration you intend to use it, you should first seek information from the manufacturer. If you still hesitate after you been in contact with the producer, you can email the organizer. We will respond if time permits. Equipment that does not meet the requirements will be quarantined during the competition. Before you come to the gear check, make sure your equipment form is filled in. Should it not be, you end up last in the line.
Your equipment should be clean and in good order.
The Ropewrench will only be approved if it has a CE-mark, according to the recommendation from ISA.
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/Docs/Advisory_CE_RopeWrench_ETCC.pdf

Equipment Form:
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/docs/2017ITCCGearCheckForm.pdf

What to expect at the gear check:
http://www.itcc-isa.com/Portals/0/docs/rules_Equipment_2016GearCheckInstructions.pdf


Volunteers and judges

Registration for volunteers and judges:
https://goo.gl/forms/IkeZvCwKgFpxFNzp2

As a volunteer, you are where the action is. In order to conduct the event, we need a large number of volunteers. We are happy that Hvilan utbildning once again line up with their students from the arborist class. Of course we need more volunteers and preferably with experience. We mostly need help during the Saturday events. We also need help during Wednesday to Friday with rigging the various events and trial-climb the trees to see if the setup works.
As a volunteer you will be offered lunch and refreshments during the days you help out. You will also be invited to Saturday's party where you will be treated to dinner and a glass of something of your liking.
We need 9 judges on Saturday and 5 judges on Sunday. We are looking for people with experience from previous competitions. We would prefer that you have either been a judge, competitor or been involved as a volunteer for a few years.
As a judge you will be offered lunch and coffee during the days you help out. You will also be invited to Saturday's party where you will be treated to dinner and a beer or a glass of wine. Alcohol-free options are available.


Good stuff to know

Parking: We don't offer any parking facilities. There is affordable parking houses near the park.

Accommodation:
We recommend that you look for available rooms as soon as possible to get a good rate.

Schedule: Updated later in the forthcoming competition program.

Party: More information about the party later.

Contact: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Competition organizers

Frederik Pettersson
Mattias Moritz