Trädstandard

 

Det har länge funnits en idé om att skapa en nationell standard för trädarbete i Sverige. Arbetet påbörjades för några år sedan på initiativ av Svenska Trädföreningen och efter ett uppehåll har projektet återigen tagit ett litet steg i riktning mot en färdig trädstandard. I början av 2010 bildades en kommitté vars syfte i första hand var att analysera nuläget och komma med en plan för hur en ny nationell standard för trädarbete kan utvecklas och hur standardens innehåll bör organiseras. Med all säkerhet kommer många personer att behöva engagera sig för att komma i mål med alla olika delar inom rimlig tid.

 

Det framkom tidigt att vi behöver finna lämpliga samarbetsformer och detta är långt ifrån enkelt. Vi har också försökt hitta ett tydligt avgränsat mål med en första version av standarden. Inledningsvis har vi tittat på hur befintliga standarder i andra länder ser ut till form och innehåll. Vi har även letat efter bra exempel på metoder och organisation för utvecklingsarbetet. Kommittén har identifierat gripbara mål och delat upp arbetet i självständiga delar. Delarna ska förhoppningsvis kunna utvecklas oberoende av varandra men ändå passa in i en gemensam struktur. Vi har även försökt identifiera intressenterna för en nationell trädstandard och sett att behoven och kraven hos dessa troligtvis skiljer sig åt.

 

En del i standardarbetet som vi arbetar med just nu är att skapa en samling med trädrelaterade begrepp och termer. Målet är att begreppen som används i samband med beskrivning av trädtjänster och trädvårdsinsatser kan förtydligas och ensas. Vi försöker återanvända och översätta redan skapade samlingar av trädtermer och vi kommer att få stöd med översättningsarbete från ISA. Tanken med begreppssamlingen är att tidigt i processen kunna publicera något användbart för flera olika intressenter och göra något som vi tror är nödvändigt för att komma vidare med andra delar av innehållet i standarden. Samtidigt gör listan och definitionerna att mycket text lyfts bort ur respektive del så att dessa blir mer lättillgängliga och kompakta – i stil med ANSI-standarder där 2-3 sidor ibland utgör själva standarden i paragrafform med hänvisningar till begrepp som definierats separat.

 

Ambitionen är att få denna del klar för en öppen remissrunda via föreningens hemsida eller forum. Tiden för färdigställandet är beroende av hur många som engagerar sig och hur mycket synpunkter som kommer in under remissperioden.

 

Säkerhetsdelen har strukturerats och avgränsats. De relevanta lagar och regler som styr trädarbete har gåtts igenom och hänvisningar till respektive paragraf har skrivits in i texten. Diskussioner pågår om hur bemanning, uppdelning och delegering bäst görs av resterande arbete och inte minst samordning med berörda myndigheter och organisationer. Kommittén ser det som kritiskt för framgång att det finns en plan för hur den färdiga skriften ska förankras och få nödvändig acceptans och status jämförbar med standarder i andra branscher.

 

Beskärningsdelen av standarden har också påbörjats och är den av de första delarna som är relativt oproblematisk när det gäller innehåll och avgränsning. Strukturen och mer än hälften av innehållet är i stort sett klart. Harmonisering med senaste ETW-handboken och genomarbetning av sista textdelarna återstår innan den är klar för en första remiss. Fortsättningen med beskärningsdelen är tänkt att på allvar påbörjas när översättnings- och definitionsarbetet med ordlistan är klart för remiss.

 

Vi hoppas att så många som möjligt får chans att påverka resultatet. Om du är intresserad av att bidra till skapande av trädstandarden är du välkommen att kontakta Trädstandardkommittén.

Aktuellt

 

 

2013-02-02

TK 577 Trådvård

 

"TK 577 - Trädvård" konstituerades formellt den 1 februari 2013.

 

En positiv och målinriktad atmosfär präglade mötet och det känns jättekul att äntligen vara på väg mot målet. På mötet beslutades att som mål 2013 vara klar med remiss för terminologisamlingen.

 

En egen hemsida med mer information kommer inom kort på SIS:s webbplats. 

 

Det är fortfarande fritt fram att ansluta till kommittén under standardiseringsarbetets gång.

 

 

2012-12-13

TK 577 har bildats

 

SIS har nu fått ihop en bra expertgrupp angående standarder för arboristtjänster/trädarbete och arbetet påbörjas under februari 2013.
Följande organisationer har i dagsläget bekräftat sin medverkan i SIS Teknisk Kommitté (TK) 577;

-Svenska Trädföreningen
-Sveriges Arboristförbund
-Micasa fastigheter
-Länsstyrelsen Västmanland
-Arborist Areskoug
-Malmö stad
-SLU

Det är fritt fram för vem som helst att ansluta till kommittén under standardiseringsarbetets gång. Är du/ditt företag intresserade av att ansluta i kommittén så hör av dig till Bodil Möller ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen ) som tar över rodret från SIS håll! I och med att gruppen konstitueras formellt påbörjas det faktiska standardiseringsarbetet.

 

 

2012-09-06

Intresseanmälan efter mötet 31/8 -2012

 

Senast den 30 september vill SIS ha en intresseanmälan från dig som är intresserad av att delta i arbetet. Hör gärna av dig med frågor och funderingar!

 

Kontakt på SIS:

Anna Furness-Lindén

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

tfn +46 8 555 521 92

 

 

2012-05-30

Trädstandard genom SIS

 

Nu undersöker SIS, tillsammans med Svenska Trädföreningen, intresset för att skapa Svensk Standard för trädtjänster.

Är du intresserad? Kontakta SIS snarast.

 

Klicka här för mer information

 

Den 31 augusti kallar SIS till ett intressentmöte för att diskutera former för standardiseringsarbetet.

 

Dag: 31 augusti

Tid:  13.00

Plats:  SIS, St. Paulsg. 6, Stockholm

 

 

Anmälan och kontakt på SIS:

Anna Furness-Lindén

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

tfn +46 8 555 521 92

 

Här kan du läsa mer om projektet på SIS webbplats

 

 

2012-04-17

Ordlista, förarbete SIS, möte och ev. bildande av en TK

 

 

*Första fasen av arbetet med definitioner av svenska termer och begrepp har avslutats där mellan tio och femton personer bidragit. En utvärdering av hur detta fungerat och kan förbättras pågår. Därefter fortsätter arbetet med användning av tidigare erfarenheter.

 

*Förarbetet med processen att utveckla Svensk Standard avslutas just nu och informationsbrev och intresseförfrågningar skickas ut av SIS inom kort.

 

*Om SIS efter mötet bedömer att förutsättningarna finns för en fortsättning, bildas en teknisk kommitté som blir det styrande organet och självständigt beslutar om hur det fortsatta arbetet ska se ut.

 

 

2012-04-10

Informationsmöte

Inom kort kommer det här mer information angående intresseförfrågan och kallelse till informationsmöte om standardarbetet

 

 
Hem Kommittéer Trädstandard